mpzpUchwała Nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Polnej, oznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój symbolem „MN*58”.


Data uchwalenia: 2012-01-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)