mpzpUchwała Nr XLV/666/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Leśną, Słoneczną, Tytusa Chałubińskiego, z wyłączeniem terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).