mpzp Uchwała nr XLIII/194/09 Rady Miasta Mieroszów z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rybnica Leśna I" oraz obszarów funkcjonalnie z nim związanych.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-24

Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje stawka procentowa stanowiąca podstawę do  określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 30%.

Zobacz treść planu (PDF).