mpzpUchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Zobacz treść planu (PDF).