mpzpUchwała nr LIII/571/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 9/2/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY MICKIEWICZA KOMPLEKS SPORTOWY, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf