mpzp Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa –Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Kudowie-Zdroju.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-02

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla miasta Kudowy-Zdroju, przy zbyciu nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3