mpzp Uchwała nr XLIV/311/09 Rady Miasta Kudowa Zdrój z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-25

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %. 

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla miasta Kudowy-Zdroju, przy zbyciu nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr XLIV/311/09 Rady Miasta Kudowa Zdrój z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183.