Powiat chrzanowski

mpzpUchwała nr XLIV/549/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego w Mętkowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr III/14/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr Nr V/50/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Alwernia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-25

Renta planistyczna:

Stawki procentowe.

1. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w wysokości 10% dla wszystkich rodzajów terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/430/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową, ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/429/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-09

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
- dla terenu UC - 30 %;
- dla pozostałych terenów - 1 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową,  ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1_1.pdf
Zalacznik1_2.pdf
Zalacznik1_3.pdf
Zalacznik1_4.pdf
Zalacznik1_5.pdf
Zalacznik1_6.pdf
Zalacznik1_7.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/320/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I i ul. Kubusia Puchatka w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012r. poz. 647) w wysokości 25%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
dla terenu UC - 30 %;
dla pozostałych terenów - 1 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XX/232/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-15

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łowieckiej w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-23

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolem MM ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-13

Renta planistyczna:

Ustalenie stawki procentowej dla nieruchomości, których wartość ulega zmianie w związku z uchwaleniem planu. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu U1-3 i UM objętego planem ustala się stawkę 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XII/128/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Chrzanowie-Kroczymiechu”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr X/112/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o sprostowaniu omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego centrum handlowego przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-30

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych symbolem UC1, UC2, KSP2, U1 ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie” (dla obszaru w rejonie węzła autostrady A-4 z ul. Trzebińską).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w wysokości:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami cyfrowo - literowymi 1PU, 2PU, 3UC: 30 %;

2) dla pozostałych terenów: 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu przy ul. Transportowców w Chrzanowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-15

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu PU, KSP oraz P w części nowo wyznaczonego przeznaczenia objętego planem, ustala się stawkę procentową dla nieruchomości, których wartość uległa zmianie w wyniku uchwalenia planu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)