Powiat oświęcimski

mpzpUchwała nr LIV/429/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwach Podolsze, Smolice i Palczowice


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/415/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Zatorze oraz w sołectwach Graboszyce i Podolsze


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/416/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwala nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ul. Krakowskiej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-24

 

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr XLVII/892/14 Rady Miasta Oświęcimia z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kolbego, obejmującego działki geodezyjne nr 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/799/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6 położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Włosienica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
1) dla terenów UC i MU 30%;
2) dla pozostałych terenów 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w gminie Oświęcim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-27

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-24

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/292/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (w części dotyczącej dostosowania § 13 pkt 3 do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych /Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675/).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXV/680/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się 30% stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty  jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.tif

mpzpUchwała nr XXXI/595/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpObwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-01

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wyniku dokonanej w planie zmiany przeznaczenia terenów, ustala się stawkę procentową w wysokości 0% do naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXV/455/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej, Zatorskiej i Batorego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-04

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV/170/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-20

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenu MN - 30 %;
2) dla terenu Z - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 rok.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-20

Zobacz treść planu (PDF)