Powiat miechowski

mpzpUchwała nr XXIV/ 138 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia:
1) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową;
2) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku terenów przeznaczonych pod usługi i przemysł.”

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XXIV/139 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik1e.pdf
Zalacznik1f.pdf
Zalacznik1g.pdf
Zalacznik1h.pdf
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XL / 229 / 2010 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-08

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia:
1) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 7MN38 - w wysokości 15%,
2) terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 2RM5, 5RM9, R1, 7RM13, 7RM3, 8RM5, 8RM2, 12RM30, 13RM1, 2RM7, 10RM18, 15RM11, 15RM13 - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.zip

mpzpUchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Zobacz treść planu (PDF)