Powiat miechowski

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/115/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gołcza Nr V/24/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Racławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Nr XXXVI/235/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Charsznica z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIV/ 138 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia:
1) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową;
2) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku terenów przeznaczonych pod usługi i przemysł.”

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XXIV/139 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1a.pdf
Zalacznik1b.pdf
Zalacznik1c.pdf
Zalacznik1d.pdf
Zalacznik1e.pdf
Zalacznik1f.pdf
Zalacznik1g.pdf
Zalacznik1h.pdf
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XL / 229 / 2010 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-08

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia:
1) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 7MN38 - w wysokości 15%,
2) terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem 2RM5, 5RM9, R1, 7RM13, 7RM3, 8RM5, 8RM2, 12RM30, 13RM1, 2RM7, 10RM18, 15RM11, 15RM13 - w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.zip

mpzpUchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/139 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/ 138 /2012 Rady Gminy Charsznica z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr ewid. 316/14 i 316/15 w miejscowości Przybysławice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL / 229 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Zobacz treść planu (PDF).