Powiat krakowski

mpzpUchwała nr XXXVI-299-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa - sołectwo Sułoszowa I, dla działek 1110/27 i 1112.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/378/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/374/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Bębło-4”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/273/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV.328.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Libertów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXI/348/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w projektowanych granicach terenu górniczego wyznaczonych dla eksploatacji udokumentowanego złoża „Czatkowice” w gminie Krzeszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t.) w wysokości 5% wzrostu wartości gruntów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 – ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t.):
1) dla terenu oznaczonego symbolem MW – w wysokości 10%
2) dla terenów oznaczonych symbolami U1.1, U1,2, U2, U3, U4 w wysokości 30 %.
3) dla pozostałych terenów w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Frywałd.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-07

Renta planistyczna:

Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu ustala się stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- dla terenów MN4 – 10%,

- dla terenów US1, US2– 10%,

- dla terenów U, P,PG1 – 30%,

- dla pozostałych terenów - z wyłączeniem terenów przeznaczonych ustaleniami planu pod bu-dowę dróg publicznych i pozyskiwanych przez Gminę od właścicieli dla realizacji celu publicz-nego – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Załącznik5.pdf

mpzpUchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 13 położonej w miejscowości Rudno w Gminie Krzeszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-19

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru objętego planem w przypadku zbycia nieruchomości ustala się stawkę 30 % wzrostu wartości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr XL/360/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 - ul. Kościuszki, od zachodu - rz. Krzeszówką, od południa - działką 1614 (tereny PKP), od wschodu - działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-27

Renta planistyczna:

stala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami):
1) dla terenów oznaczonych symbolami UU1, UU2 w wysokości 30 %.
2) dla pozostałych terenów w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Skałe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Cianowice, Maszyce, Niebyła - Świńczów, Ojców, Skała, Smardzowice dla terenów położonych poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem działek 4/4, 4/5, 4/6/ 4/7, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 104/4, 104/5, 230/1, 131, 165/2, 165/3 we wsi Cianowice oraz 29/13, 145/2, 174/8, 174/11 we wsi Smardzowice) oraz terenu działek Nr 10-383, 10-377, 4-401, położonych w sołectwie Cianowice w granicach OPN, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr VIII/46/07 z dnia 24 maja 2007 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.docx
Zalacznik2.docx
Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Skałe z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XXXVIII/328/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-17

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2

mpzpUchwała nr XVI/192/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-10

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 890, 824/19, 891/3, 893/1, 893/2, 892/5, 895, 897/6, 904/6, 905/14, 903, 908/3, 908/1, 911, 914, 916/1, 918/2, 919/1, 922, 926, 927/3, 928, 933, 936, 940, 943, 946, 949, 956/1, 956/2, 959, 962, 968/1, 968/2, 968/7, 968/3, 972/5, 972/2, 977/3, 977/4, 977/5, 977/2, 980/12, 1003/4, 1003/2, 1004, 998/2, 1007/4, 1007/2, 1012/3, 1012/4, 1012/2, 1020, 1025, 1032, 1037, 1059/3, 1059/2, 1059/1, 1072/2, 1072/1, 932/12, 1061/6, 1110/2, 1110/1, 932/14, 1111/15, 842/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-29

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10% od wzrostu wartości z wyłączeniem terenów będących własnością Gminy.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

Zalacznik1-1.jpg
Zalacznik1-2.jpg
Zalacznik1-3.jpg
Zalacznik1-4.jpg
Zalacznik1-5.jpg
Zalacznik1-6.jpg
Zalacznik1-7.jpg
Zalacznik1-8.jpg
Zalacznik1-9.jpg
Zalacznik1-10.jpg
Zalacznik1-11.jpg
Zalacznik1-12.jpg
Zalacznik1-13.jpg
Zalacznik1-14.jpg
Zalacznik1-15.jpg
Zalacznik1-16.jpg
Zalacznik1-17.jpg
Zalacznik1-18.jpg
Zalacznik1-19.jpg
Zalacznik1-20.jpg
Zalacznik1-21.jpg
Zalacznik1-22.jpg
Zalacznik1-23.jpg
Zalacznik1-24.jpg

mpzpUchwała nr II/21/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na tereny rehabilitacji oraz rekultywacji obszarów poprzemysłowych na teren cmentarza w miejscowości Kopanka w ramach działki o numerze 150/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-01

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5% od wzrostu wartości z wyłączeniem terenów będących własnością Gminy.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.5.jpg
Zalacznik1.6.jpg
Zalacznik1.7.jpg
Zalacznik1.8.jpg
Zalacznik1.9.jpg
Zalacznik1.10.jpg
Zalacznik1.11.jpg


mpzpUchwała nr II/16/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 2161/13, 2161/14, 2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/30, 2161/31, 2161/32 oraz część działki 2161/34 i 2161/18, w zakresie zmiany treści ustaleń planu par. 38 oraz w zakresie zniesienia strefy obszarów rehabilitacji dla obszaru wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-01

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10% od wzrostu wartości z wyłączeniem terenów będących własnością Gminy.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.5.jpg
Zalacznik1.6.jpg
Zalacznik1.7.jpg
Zalacznik1.8.jpg
Zalacznik1.9.jpg
Zalacznik1.10.jpg

 

mpzpUchwała nr II/20/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w miejscowości Kopanka w obszarze działek o numerach: 150/1, 150/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-01

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10% od wzrostu wartości z wyłączeniem terenów będących własnością Gminy.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik1.3.jpg
Zalacznik1.4.jpg
Zalacznik1.5.jpg

Zalacznik1.6.jpg
Zalacznik1.7.jpg
Zalacznik1.8.jpg
Zalacznik1.9.jpg
Zalacznik1.10.jpg
Zalacznik1.11.jpg