Powiat olkuski

mpzpUchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław 

w obszarze jednostki strukturalnej
„1. Bolesław i Hutki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/348/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż obejmującego sołectwa: 1) Glanów, 2) Imbramowice, 3) Jangrot, 4) Małyszyce, 5) Michałówka, 6) Milonki, 7) Podchybie, 8) Porąbka, 9) Sucha, 10) Ściborzyce, 11) Tarnawa, 12) Trzyciąż, 13) Zadroże, 14) Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXIII/338/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-06

Renta planistyczna:

Stawka jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Renta planistycza:

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenów 3.U.1 i 2.RM.27 służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną ustaleniami niniejszej zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg
Zalacznik2a.jpg
Zalacznik2b.jpg

mpzpUchwała nr XXVI/369/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik10.doc

mpzpUchwała nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz - Śródmieście.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-11

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent), określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych Planem , będącą podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, przez właściciela albo użytkownika wieczystego.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVII/210/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent), określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych Planem , będącą podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia § 11 ust. 1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3-1.pdf
Zalacznik3-2.pdf
Zalacznik3-3.pdf
Zalacznik3-4.pdf
Zalacznik3-5.pdf
Zalacznik3-6.pdf
Zalacznik3-7.pdf
Zalacznik3-8.pdf

mpzpUchwała nr XVII/211/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osieka i Sieniczna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-05

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.1.png
Zalacznik1.2.png

mpzpUchwała nr XIV/175/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent), określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach obszaru planu, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia ust.1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńkie-Troks-Braciejówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-30

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, (słownie: trzydzieści procent) określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych planem miejscowym, będąca podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia § 47 ust. 1 niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów-Niesułowice”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-25

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych planem miejscowym, będąca podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia §35 ust.1 niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik3.pdf
Załącznik4.pdf

Lokalizacja formatek.pdf

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf
21.pdf
22.pdf
23.pdf
24.pdf
25.pdf
26.pdf
27.pdf
28.pdf
29.pdf
30.pdf
31.pdf
32.pdf
33.pdf
34.pdf
35.pdf
36.pdf
37.pdf
38.pdf
39.pdf
40.pdf
41.pdf
42.pdf
43.pdf
44.pdf
45.pdf
46.pdf
47.pdf
48.pdf
49.pdf
50.pdf
51.pdf
52.pdf
53.pdf
54.pdf
55.pdf
56.pdf
57.pdf
58.pdf
59.pdf
60.pdf

 

 

mpzpUchwała nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-14

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% ( słownie: trzydzieści procent) określona w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych zmianą planu miejscowego, będącą podstawą do określania opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia §39 ust.1 niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.png
Zalacznik4.png
Zalacznik5.png
Zalacznik6.png
Zalacznik7.png
Zalacznik8.png
Zalacznik9.png

mpzpUchwała nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-11

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych planem miejscowym, będąca podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w przypadku jej zbycia, przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia §24 ust.1 niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-11

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach terenów objętych Planem, będącą podstawą do określenia opłaty, która zostanie pobrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w wypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia § 50 ust.1 niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Olkusz.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf