mpzpUchwała nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka - Twardowskiego”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).