mpzpUchwała nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).