mpzpUchwała nr XXXIV/664/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 1MW-7MW oraz części terenów: 3ZPz i 5KDD.


Data uchwalenia: 2012-06-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf