mpzpUchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Krzeszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-09

Zobacz treść planu (PDF)