Gmina Gdów

mpzpUchwała nr XLVI/342/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości NIEGOWIĆ


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/341/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zręczyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/328/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marszowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki ewidencyjne o numerach 367 (w części), 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/5, 378/6, 378/4, 378/2, 379/4, 379/5, 379/2, 379/3, 380/4, 380/5, 380/2, 380/3, 381/4, 381/5, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4,382/2,382/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLV/327/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieznanowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23 ( w części), 26/3, 27/1,27/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLIV/316/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierzchów w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 300, 301, 302, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 292 (w części), 314, 313, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 291 (w części), 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358,357, 356, 355, 354, 353, 352, 350, 351, 343, 342/1, 331, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 327, 326 (w części), 328/2 (w części), 328/1 (w części), 329/1 (w części), 329/2, 330 (w części), 331 (w części), 332 (w części), 677 (w części).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLII/300/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krakuszowice („Zmiana MPZP - Krakuszowice 1”),


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się na 1 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XLII/299/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa („Zmiana MPZP - Cichawa 1”).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się na 1 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLII/301/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki („Zmiana MPZP - Szczytniki 1”).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się na 1 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieznanowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23 (w części), 26/3, 27/1, 27/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww. ustawy w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marszowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki ewidencyjne o numerach 367 (w części), 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/5, 378/6, 378/4, 378/2, 379/4, 379/5, 379/2, 379/3, 380/4, 380/5, 380/2, 380/3, 381/4, 381/5, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4, 382/2, 382/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-05

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww. ustawy w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kunice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości:
1) 15 % dla nieruchomości położonych w granicach terenów „MN” „MNU",
2) 5 % dla nieruchomości położonych w granicach terenów nie wymienionych w pkt 1.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Podolany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości:
1) 15% dla nieruchomości położonych w granicach terenów: „MN” „MNU",
2) 25% dla nieruchomości położonych w granicach terenów: „US” „US/ZZ”, „UT”, „UTN”, „UTN/ZZ",
3) 5% dla nieruchomości położonych w granicach terenów nie wymienionych w pkt 1 i 2.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa: Wieniec, Jaroszówka i Nieznanowice, w zakresie poszerzenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw (obszar „Nieznanowice – 1”).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się dla wszystkich terenów położonych w granicach zmiany planu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieniec w jego granicach administracyjnych, w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw (obszar „Wieniec - 1”).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się dla wszystkich terenów położonych w granicach zmiany planu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr LXXI/406/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Fałkowice, obejmującej działki nr 483/3 i 477/1 oraz część działki nr 546 na odcinku przyległym do w/w działek w miejscowości Fałkowice (obszar „Fałkowice - 1”).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-12

Renta planistyczna:

Stawkę procentową, na podstawie której nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf