Gmina Wieliczka

mpzpUchwała nr XLV/600/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/435/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D", w zakresie zmiany przeznaczenia działek nr 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 91, 92, 93 i części działki nr 17 położonych w Kokotowie oraz działek nr 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 położonych w Brzegach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIII/434/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1. Ustala się stawkę:
1) 30% (słownie: trzydzieści procent) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNO;
2) 10% (słownie: dziesięć procent) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem Z.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka będzie pobierał  jednorazową opłatę w wysokości odpowiednio 10% lub 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXVI/367/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D”, w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 4/4 położonej w Kokotowie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXVI/366/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „A” w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 Wieliczka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-29

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”, obejmującego działkę położoną w miejscowości Raciborsko, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 245.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-01

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B” obejmującego działkę położoną w Lednicy Górnej, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/3.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-01

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”, obejmującego działki położone w miejscowości Kokotów, gmina Wieliczka, oznaczone w ewidencji gruntów numerem 581/5 i 581/6.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-01

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik_4.pdf
zalacznik_1.pdf
zalacznik_2.pdf
zalacznik_3.pdf