mpzpUchwała nr XXVI/367/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D”, w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 4/4 położonej w Kokotowie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)