mpzpUchwała nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „A” w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 Wieliczka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-29

Zobacz treść planu (PDF)