mpzpUchwała nr XXXIII/434/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1. Ustala się stawkę:
1) 30% (słownie: trzydzieści procent) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNO;
2) 10% (słownie: dziesięć procent) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem Z.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 oznacza, że Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka będzie pobierał  jednorazową opłatę w wysokości odpowiednio 10% lub 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)