mpzpUchwała nr LXV/659/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) - w wysokości:

1) 30% dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowej (1PU),

2) 20% dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN),

3) 1% dla pozostałego przeznaczenia terenów.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc