mpzpUchwała nr XLV/565/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Bycina


Data uchwalenia: 2014-07-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).