Uchwała nr XXIX/658/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 11.01.2013r.

Renta planistyczna:

W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się  opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UM, 1UP, 2UP, P ustala się stawkę 30%,  słownie: trzydzieści procent.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)