mpzpUchwała nr 1125/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-20

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)dla terenów oznaczonych: MW4, MM4, 5, MN30, 31, 32, 33, MNU11, 12, 13 ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;
2)dla terenów oznaczonych: ZNL1, 6,7KD1/2 nie ustala się opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, z powodu zachowania dotychczasowych funkcji i sposobu użytkowania.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Załącznik2

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]38 kB