mpzpUchwała nr XLVIII/551/2009 Rady Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-01

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:
1) dla terenów zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe oznaczone na rysunkach planu symbolami: od 1ST-UCI, od 1S-UCI do 3S -UCI
stawka wynosi 30%,
2) dla terenów zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne
oznaczone na rysunkach planu symbolami: od 1ST-UKI do 15ST-UKI, od 1R-UKI do 9R-UKI, od
1S-UKI do 5S-UKI, od 1B-UKI do 9B-UKI stawka wynosi 20%,
3) dla terenów obsługi komunikacji samochodowej oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
1ST-KSI, 1B-KSI stawka wynosi 20%,
4) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów a także terenów produkcyjno –
usługowych oznaczonych na rysunkach planu symbolami: 1ST-PI, od 1R-PI do 3R-PI, 1S-PI, 1BPI oraz od 1R-PUI do 3R-PUI, 1S-PUI, od 1B-PUI do 6B-PUI stawka wynosi 20%
5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej oznaczonej na
rysunkach planu symbolami: od 1ST-MNI do 27ST-MNI, od 1R-MNI do 48R-MNI, od 1S-MNI do
27S-MNI, od 1B-MNI do 41B-MNI, 1S-MNII, od 1ST-MNIII do 8ST-MNIII, od 1R-MNIII do 4RMNIII, od 1S-MNIII do 7S-MNIII, od 1B-MNIII do 9B-MNIII, 1ST-MNIV, 1S-MNUI, od 1B-MNUI do
8B-MNUI, od 1ST-MNUII do 4ST-MNUII, od 1R-MNUII do 4R-MNUII, od 1S-MNUII do 7S-MNUII,
od 1B-MNUII do 4B-MNUII stawka wynosi 15%,
6) dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt. 1 - 5 stawka wynosi 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5
Załącznik6

 

Załączniki
Download this file (MPZP Tarnowskie Góry.pdf)MPZP Tarnowskie Góry.pdf[ ]984 kB
Download this file (Zalacznik Nr 6.pdf)Zalacznik Nr 6.pdf[ ]114 kB
Download this file (Załącznik nr 1.jpg)Załącznik nr 1.jpg[ ]12519 kB
Download this file (Załącznik nr 2.jpg)Załącznik nr 2.jpg[ ]13233 kB
Download this file (Załącznik nr 3.jpg)Załącznik nr 3.jpg[ ]13369 kB
Download this file (załącznik nr 4.JPG)załącznik nr 4.JPG[ ]12575 kB
Download this file (Załącznik nr 5.pdf)Załącznik nr 5.pdf[ ]245 kB