mpzpUchwała nr XLIII/348/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).