Gmina Rzezawa

mpzpUchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla obszaru działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa, dla obszaru „Łazy-1”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą planu, ustala się w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)