Gmina Żegocina

mpzpUchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-21

Renta planistyczna:

1. Ustala się wysokość stawek procentowych, służących naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla:

KU – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów,

KU, UN – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz usług niepublicznych,

KU, RU – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,

KU, UT, U – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów, usług turystycznych oraz usług wielobranżowych,

KP – terenów parkingów publicznych,

P – terenów przemysłowych,

PU – terenów produkcyjno-usługowych,

RU – terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,

PU, RU – terenów produkcyjno-usługowe oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,

PU/MN – terenów produkcyjno-usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

RU/MN – terenów obsługi produkcji oraz zabudowy za grodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

RU, UN – terenów obsługi produkcji oraz zabudowy za grodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz usług niepublicznych,

RU, UN/MN – terenów obsługi produkcji oraz zabudowy za grodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz usług niepublicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) stawkę o wysokości 10% dla:

U/MN – terenów usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

MNU – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych,

MU – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych,

MW – terenów zabudowy wielorodzinnej,

MN, MW – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej,

U – terenów usługowych,

UP – terenów usług publicznych o niesprecyzowanym zakresie, terenów usług publicznych o sprecyzowanym zakresie, w tym:

– UA (administracji),

– UZ (zdrowia),

– UK (kultury),

– UO (oświaty),

– UI (usług innych),

UN – terenów usług niepublicznych,

UO, US – terenów usług publicznych – oświaty oraz sportowe,

UKS, ZP – terenów ośrodków i obiektów sakralnych oraz zieleni parkowej,

UKS – terenów obiektów sakralnych (zabytkowych kapliczek),

UK, ZP – terenów ośrodków kultury oraz zieleni parkowej,

UT – terenów rekreacji zbiorowej – turystycznych,

UT, U – terenów rekreacji zbiorowej – turystycznych oraz usługowych,

UT/MN – terenów rekreacji zbiorowej – turystycznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

US – terenów sportowych;

3) stawkę o wysokości 5% dla:

MN – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

ML – terenów rekreacji indywidualnej – letniskowe,

UTL – terenów rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych,

MN, UTL – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych,

MN, U, UTL – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych

oraz dla pozostałych - nie wymienionych powyżej - terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik3.pdf