mpzpUchwała nr XX.169.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica Murowana.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-12

Ustala się wysokość stawek procentowych, służących naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w tym:
1) na poziomie 5% – dla terenów mieszkaniowych oraz mieszkaniowo-usługowych i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w §21 – §25, w tym dla terenów:
a) UM – usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §21,
b) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §22,
c) MN,U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych – §23,
d) MU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych – §24,
e) MZ – zamieszkania zbiorowego – §25;
2) na poziomie 10% – dla terenów usługowych, o których mowa w §26 – §33, w tym dla terenów:
a) U – usługowych (usług wielobranżowych - publicznych, niepublicznych, turystycznych) – §26,
b) usług publicznych – §27, w tym:
– UA (administracji),
– UZ (zdrowia),
– UK (kultury),
– UO (oświaty),
– UI (usług innych),
c) UO,US – usług publicznych – oświaty oraz sportowe – §28,
d) UKS,ZP – kultury sakralnej oraz zieleni parkowej – §29,
e) UKS – kultury sakralnej – §30
f) UK,ZP – ośrodków kultury oraz zieleni parkowej – §31,
g) U,ZP,KP – ośrodków usługowych, zieleni parkowej oraz parkingów publicznych – §32,
h) PL/KP,ZP – placów publicznych z dopuszczeniem parkingów oraz zieleni parkowej – §33;
3) na poziomie 10% – dla terenów rekreacyjnych oraz mieszkaniowo-rekreacyjnych i usługowych, o których mowa w §39 – §55, w tym dla terenów:
a) UT – rekreacji zbiorowej – turystycznych – §39,
b) UT,U – rekreacji zbiorowej – turystycznych oraz usługowych – §40,
c) UT,KP – rekreacji zbiorowej – turystycznych oraz parkingów publicznych – §41,
d) UTL – rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §42,
e) ML – rekreacji indywidualnej – letniskowych – §43,
f) MN,ML – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej – letniskowych – §44,
g) MN,UTL – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §45,
h) MN,U,UTL – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §46,
i) MN,UT – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji zbiorowej – turystycznych – §47,
j) MN,U,US – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz sportowych – §48,
k) MU,UTL – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych – §49,
l) US – sportowych – §50,
ł) U,ZP,KP,MN – usługowych, zieleni parkowej, parkingów publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §51,
m) UK,ZP,UT – ośrodków kultury, zieleni parkowej oraz turystyki – §52,
n) USZ – rekreacji zimowej – §53,
o) UTW – rekreacji nadwodnej – §53,
u) U,UT,US,MN – usługowych, turystyczne, sportowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – §54,
p) UT,US,MU – rekreacji zbiorowej – turystycznych, sportowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zagrodowej – §55;
4) na poziomie 15% – dla terenów produkcyjno-usługowych oraz górniczych, o których mowa w §34 – §38, w tym dla terenów:
a) PU – produkcyjno-usługowych – §34,
b) RU – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich – §35,
c) RU,PU – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz produkcyjno-usługowych – §36,
d) RU/RD – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich z dopuszczeniem zieleni parkowej – §37,
 PG/PU – przemysłu górniczego z dopuszczeniem działalności produkcyjno-usługowej – §38;
5) na poziomie 15% – dla terenów tereny obsługi ruchu drogowego oraz parkingów publicznych, o których mowa w §60 – §61, w tym dla terenów:
a) KU – stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów – §60,
b) KP – parkingów publicznych – §61.

Zobacz treść planu (PDF)