Powiat bocheński

mpzpUchwała nr XLII/351/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kopaliny w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działki nr 48/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenów nią objętych ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/349/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 2193/1, 2193/2 i nr 2194.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenów nią objętych, ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-05

Renta planistyczna:

1. Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla terenów o symbolach KU,

2) stawkę o wysokości 10% dla:

a) terenów o symbolach MN,UTL,

b) terenów o symbolach MN,U,

c) terenów o symbolach MU,

d) terenów o symbolach MN,U,UTL,

3) stawkę o wysokości 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-17

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla:

a) terenów o symbolach KU,PU,U,

b) terenów o symbolach KS;

2) stawkę o wysokości 10% dla:

a) terenów o symbolach MN,UTL oraz terenów MN,UTL-W,

b) terenów o symbolach MN,U oraz terenów MN,U-W i MN,U-G,

c) terenów o symbolach MU,

d) terenów o symbolach MU,UTL,

e) terenów o symbolach MN,U,UTL,

f) terenów o symbolach UTL;

3) stawkę o wysokości 5% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

 Załącznik1.pdf

mpzpUchwala nr XLIII/272/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-18

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzezawa dla obszaru działki nr 556/6 w miejscowości Rzezawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa, dla obszaru „Łazy-1”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą planu, ustala się w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: "Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20.png
21.png
22.png
23.png
24.png
25.png
26.png
27.png
28.png
29.png
30.png
31.png
32.png
33.png
34.png
35.png
36.png
37.png
38.png
39.png
40.png
41.png
42.png
43.png
44.png


mpzpUchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-21

Renta planistyczna:

1. Ustala się wysokość stawek procentowych, służących naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w tym:

1) stawkę o wysokości 15% dla:

KU – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów,

KU, UN – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz usług niepublicznych,

KU, RU – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,

KU, UT, U – terenów stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów, usług turystycznych oraz usług wielobranżowych,

KP – terenów parkingów publicznych,

P – terenów przemysłowych,

PU – terenów produkcyjno-usługowych,

RU – terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,

PU, RU – terenów produkcyjno-usługowe oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,

PU/MN – terenów produkcyjno-usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

RU/MN – terenów obsługi produkcji oraz zabudowy za grodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

RU, UN – terenów obsługi produkcji oraz zabudowy za grodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz usług niepublicznych,

RU, UN/MN – terenów obsługi produkcji oraz zabudowy za grodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz usług niepublicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) stawkę o wysokości 10% dla:

U/MN – terenów usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

MNU – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych,

MU – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych,

MW – terenów zabudowy wielorodzinnej,

MN, MW – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej,

U – terenów usługowych,

UP – terenów usług publicznych o niesprecyzowanym zakresie, terenów usług publicznych o sprecyzowanym zakresie, w tym:

– UA (administracji),

– UZ (zdrowia),

– UK (kultury),

– UO (oświaty),

– UI (usług innych),

UN – terenów usług niepublicznych,

UO, US – terenów usług publicznych – oświaty oraz sportowe,

UKS, ZP – terenów ośrodków i obiektów sakralnych oraz zieleni parkowej,

UKS – terenów obiektów sakralnych (zabytkowych kapliczek),

UK, ZP – terenów ośrodków kultury oraz zieleni parkowej,

UT – terenów rekreacji zbiorowej – turystycznych,

UT, U – terenów rekreacji zbiorowej – turystycznych oraz usługowych,

UT/MN – terenów rekreacji zbiorowej – turystycznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

US – terenów sportowych;

3) stawkę o wysokości 5% dla:

MN – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

ML – terenów rekreacji indywidualnej – letniskowe,

UTL – terenów rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych,

MN, UTL – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych,

MN, U, UTL – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej – turystyczno-letniskowych

oraz dla pozostałych - nie wymienionych powyżej - terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/373/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VIII/192/13 Rady Gminy Trzciana z dnia 5 września 2013r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) na poziomie:
1) dla terenów zabudowy usługowej – 10%;
2) dla pozostałych terenów – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXX/237/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-20

Renta planistczna:

1. Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, w tym:
1) stawkę o wysokości 15% dla terenów o symbolu PU;
2) stawkę o wysokości 10% dla:
a) terenów o symbolu MN, UTL,
b) terenów o symbolu MU, UTL;
3) stawkę o wysokości 5% - dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)