mpzpUchwała nr XLIV/549/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).