mpzpUchwała nr XXX/409/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).