UCHWAŁA NR XXIII/288/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w środkowo-zachodniej części wsi Chrzanów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 20.12.2012r.

Renta planistyczna: 

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).