mpzpUchwała nr XLIV/1073/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Kłokoczyce we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów 1WS, 1KDGP, 2KDL/1, 2KDL/2, 3KSD i 4KDPR na 0,1 %;
2) terenów 2ZP/1, 2ZP/2, 2ZP/3 i 2ZP/4 na 30 %;
3) pozostałych terenów na 3 %