UCHWAŁA NR XXXVI/829/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muchobór Wielki Kameralny we Wrocławiu.

Uwagi: TRACI MOC uchwała nr XXV/817/00 RMW z 19.10.2000 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2001 r. Nr 1, poz.10) w zakresie objętym uchwałą nr XXXVI/829/12;

Renta planistyczna: 

§ 15. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/1, 1MN/2,
1MN/3, 1MN/4, 1MN/5, 1MN/6, 1MN/7, 1MN/8, 1MN/9, 2MN-MW, 3MN-MW,
4MN-MW, 5MN-U, 6MN-U, 7MN-U, 8MW/1, 8MW/2, 8MW/3, 9MW/1, 9MW/2,
9MW/3, 9MW/4, 9MW/5, 10MW, 11MW, 12MW/1, 12MW/2, 13MW/1, 13MW/2,
14MW-U/1, 14MW-U/2, 15MW-U/1, 15MW-U/2, 16MW-U, 17U-MW/1,
17U-MW/2, 17U-MW/3, 17U-MW/4, 17U-MW/5, 22UO, 24US, 25ZP/1,
25ZP/2, 25ZP/3, 26ZP/1, 26ZP/2, 26ZP/3, 27ZP/1, 27ZP/2, 28ZP/1,
28ZP/2, 28ZP/3, 5KDW/1 na 3%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18U/1, 18U/2,
19U/1, 19U/2, 20UKK/1, 20UKK/2, 21UKK, 23US/1, 23US/2 na 30%;
3) pozostałych terenów na 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).

Zobacz pozostałe plany dla Wrocławia.