UCHWAŁA NR XXXVI/823/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu.

Renta planistyczna:

§ 16. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie
której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

1) 1MN/1, 1MN/2, 2U-MN i 6KDW na 3%;
2) 3U, 4U/1, 4U/2, 4U/3, 4U/4, 4U/5, 5U/1, 5U/2, 6AG/1, 6AG/2, 7U-AG na 30%;
3) dla pozostałych terenów na 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).