UCHWAŁA NR XXV/319/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.01.2013r.

Renta planistyczna: 

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 0lanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).