UCHWAŁA NR XXVII/336/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielany Wrocławskie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.03.2013r.

Renta planistyczna

Dla terenów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty − w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).