mpzpUchwała nr XVIII/261/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów -dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964 w Staniątkach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem zmiany plan dla terenów   1KU   – w   wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf