mpzpUchwała nr XXIII/327/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów przyjętego Uchwałą nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 529) w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej  ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf