mpzpUchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B, obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów”, przyjętego uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 145, poz. 973) – dla obszaru północnej części wsi Ochmanów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem zmiany planu:
1) dla terenów 1P oraz 1PU – w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent;
2) dla wszystkich pozostałych wyznaczonych terenów – w wysokości 1%, słownie jeden procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG