mpzpUchwała nr X/152/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1)dla terenów oznaczonych symbolami od 1U/M do 10U/M , U/P , 1MW/U, 2MW/U , UO , od 1U do 3U , 1U/KSp , 2U/KSp ustala się stawkę 20%, słownie: dwadzieścia procent;

2)dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 5MN , od 1MW do 5MW , MZ , ZP/WS , od 1KDW do 8KDW , KP , K , G , 1KK , 2KK ustala się stawkę 10%, słownie: dziesięć procent;

3)dla terenów oznaczonych symbolami 1KDG1/2 , 2KDG1/2 , 1KDZ1/2 , 2KDZ1/2 , od 1KDL1/2 do 3KDL1/2 ,od 1KDD1/2 do 5KDD1/2 ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załączniki
Download this file (MPZP Katowice.pdf)MPZP Katowice.pdf[ ]190 kB
Download this file (Zalacznik1.PNG)Zalacznik1.PNG[ ]599 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]117 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]26 kB