mpzpUchwała nr XVI/313/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ośrodka rekreacyjnego w rejonie stawu „Janina” i ul. Pszczyńskiej w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-12

Renta planistyczna:

Ustala się, stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01ZP, od 01ZL do 06ZL, 01WS/Z, 01WS, 01KDGP, 01KDPJ, 01KDP;

2) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 01UK, od 01US do 05US, 01KSP;

3) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01UG, 02UG.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik2.pdf