mpzpUchwała nr XVIII/375/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik2.pdf

Geoportal - Katowice - system informacji przestrzennej Katowic.