mpzpUchwała nr XI/87/11 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Wiśnicz Mały.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-28

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi dla terenów:

1) MN, RM, U, UP, P - 10 %,

2) dla pozostałych terenów nie ustala się stawki opłaty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

Zalacznik3.pdf

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1996 kB