Gmina Nowy Wiśnicz

mpzpUchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza, w zakresie zmiany parametrów kształtowania zabudowy - bez zmiany przeznaczenia terenu w obrysie UC – usług komercyjnych i MU – mieszkaniowo-usługowych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka – dla działek nr: 601/3, 601/4, 601/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie działki nr 184/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-21

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Muchówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 585, nr 805 i nr 1415.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenów nią objętych ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf

mpzpUchwała nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Chronów w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 536, nr 597 i nr 508.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usługowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami od 1MU, 2MU i 1U ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1b.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLII/351/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kopaliny w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działki nr 48/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenów nią objętych ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/349/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w gminie Nowy Wiśnicz w zakresie przeznaczenia terenu działek nr 2193/1, 2193/2 i nr 2194.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21

Renta planistyczna:

W związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenów nią objętych, ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art.36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) - w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf