mpzpUchwała nr XXIX/317/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grzechynia w Gminie Maków Podhalański.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy na: 15% - obowiązuje dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: U, Up.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zobacz treść planu (PDF)