mpzpUchwała nr LXVI/679/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc