mpzpUchwala nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-12

Renta planistyczna:

Ustala się następujące wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu US - 30 %;

2) dla pozostałych terenów - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc